• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Fiiller-Verben

FİİL ÇEKİMİ

VERBKONJUGATION

   Fiiller (das Verb-Pradikat)bir iş,oluş hareket ya da durum bildirirler.Fiiller cümlede o eylemi gerçekleştiren kişiye  (özneye-Subjekt) çek,mlenirler.    Almancada fiillerin sonu -en ya da -n şeklinde biter. Cümlede her zaman asıl fiil ikinci sıradadır özne fiilden önce ya da sonra gelir.Almancada fiiller 1.Esas Fiiller ve 2.Yardımcı Fiiller olmak üzere iki gruba ayrılır.

1-Vollverben (Esas Fiiller):Esas fiiller kesin sözlük anlamı bulunan ve cümle içinde tek başına kullanılarak yüklemi meydana getiren fiillerdir.

Örnek: gehen: gitmek,yürümek     kommen:gelmek    arbeiten:çalışmak

a-Regelmäßige Verben (Düzenli Fiiler) :Almancada fiillerin  çoğunluğu  düzenli fiillerden oluşmaktadır ve  çoğunluğu “ –en“  son eki ile bitmektedirler.Fiillerin çekimlerini yapmak için önce fiilin kökinü bulmak gerekir.Fiilin sonundaki “  –en „ ekini atınca fiilin kökünü buluruz. Sonra sırasıyla öznelerimize ich..-e,du...-st,er/sie/es...-t,wir...-en,ihr...-t,Sie/sie...-en son eklerini getiririz.
NOT: kısaca formüle edecek olursak "e,st,t,en,t,en " şeklinde aklımızda tutabiliriz.

Örnek: kommen-gelmek    Fiilimizin kökünü bulmak için kommen (-en) sileriz.Geriye fiilimizin kökü olan „komm“ kalır.

Personalpronomen

kommen

lernen

arbeiten

Son ekler

ich-ben

komme

lerne

arbeite

-e

du-sen

kommst

lernst

arbeitest

-st

er-o (erkek)
sie – o(kız)

kommt

lernt

arbeitet

-t

wir –biz

kommen

lernen

arbeiten

-  (en)

ihr -siz

kommt

lernt

arbeitet

-t

Sie-siz (saygı) /
sie-onlar

kommen

lernen

arbeiten

-   (en)

 

NOT: Kökleri “d,t,m,n” ile biten fiillerde ,kökten sonra bir “-e” harfi eklenir.Örnek: arbeiten(çalışmak),reden(konuşmak),atmen(nefes almak),beten (dua etmek)

Kökleri ”s, ss (ß) ya da z” biten fiillerde ikinci şahıs eki (du) “-st” “ s “düşer ve sadece “-t”getirilir.Örnek: heißen(ismi olmak) du heisst

b-Unregelmäßige Verben (Düzensiz Fiiler) :Herhangi bir çekim kuralına bağlı olmayan fiillere düzensiz fiil denir.Düzensiz fiiller almancada yaklaşık 200 tanedir.Düzensiz fiillerde 2.(du)ve 3. (er,sie,es) tekil şahıslarda ses değişimi olmaktadır.Diğer şahıs zamirlerinde aynı düzenli fiillerdeki gibi çekimlenir.

NOT: 1. Kökü (d) veya (t) ile biten fiillerin hepsi, (m) ve (n) ile biten fiillerin çoğu du, er/sie/es, ihr şahıslarının çekimlerinde kök ile ek arasına (e) kaynaştırma harfi alırlar. Örneğin, arbeiten (çalışmak) fiilinin çekiminde "du arbeitest", "er, sie, es arbeitet", "ihr arbeitet" şeklinde kullanılır.

2. Fiilin kökünde (a) harfi varsa (äa), (o) harfi varsa (ö) olabilir. Örneğin, fahren (taşıtla gitmek) fiilinin çekimi şöyledir: lch fahre, du fährst, er/sie/es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren

Personalpronomen

Lesen/okumak

Sprechen/konuşmak

Son ekler

ich-ben

lese

spreche

-e

du-sen

liest

sprichst

*-st

er-o (erkek)
sie – o (kız)

liest

spricht

*-t

wir –biz

leseen

srechen

-  (en)

ihr -siz

lest

sprecht

-t

Sie-siz (saygı) /sie-onlar

lesen

sprechen

-                     (en)

 

2.A-Yardımcı Fiiller (Hilfsverben):Almancada üç tane yardımcı fiil vardır.”haben (sahip olmak),sein (olmak) ve werden (olmak gelecekte)”

haben

Ali hat drei Geschwister.(Ali’nin 3 kardeşi var.)

---

sein

Emre ist  zu Hause.(Emre evdedir.)

Emre ist  Student. (Emre öğrencidir.)

werden

---

Eda  wird Lehrerin.(Eda öğretmen olacak.)

 

personalpronomen

haben

sein

werden

ich

habe

bin

werde

du

hast

bist

wirst

er / sie / es

hat

ist

wird

wir

haben

sind

werden

ihr

habt

seid

werdet

sie / Sie

haben

sind

werden

 

 

Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekimleri

i -> ei

e -> i

wissen (weiß)

 bilmek

 

 

essen (isst)
fressen (frisst)
geben (gibt)
nehmen (nimmt)
sprechen (spricht)
sterben (stirbt)
vergessen (vergisst)
werden (wird)

 

 

e -> ie

 

 

a -> ä / au ->äu

fern*sehen (sieht fern)
lesen (liest)
sehen (sieht)


anfangen (fängt an)
backen (bäckt)
ein*laden (lädt ein)
fahren (fährt)
fallen (fällt)
fangen (fängt)
halten (hält)
laden (lädt)
lassen (lässt)
laufen (läuft)
saufen (säuft)
schlafen (schläft)
tragen (trägt)
waschen (wäsch

Fiil çekimlerini buraya tıklayarak  yapabilirsiniz

 

Trennbare / Nicht Trennbare Verben

Ayrılan/Ayrılmayan Fiiller

Nicht trennbare Verben-Ayrılmayan Fiiller

be-, emp, ent-, er-, ge-, miss-, ob, ver-, zer-

! Ön heceleri vurgusuz olup ,bileşik fiillerden ayrılmazlar.

Örnekler:

beenden=bitirmek  Der Lehrer beendete den Unterricht 5 Minuten früher.

                               Öğretmen dersi beş dakika önce bitirdi.

gewinnen=kazanmak  Er hat das Spiel gewonnen. O, oyunu  kazandı.

Trennbare Verben  Ayrılan Fiiler

Bu tür fiilerde yer alan ekler,cümlede tek başına kullanılabilir.Bu ekler belli bir anlam içerir ve vurgulu söylenir.Bunlar başta edatlar(Präposition) olmak üzere,ad,sıfat,belirteç,eylem gibi diğer sözcük türlerinden de oluşabilmektedir.

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, um-, vor-, weg-, zu-, zurück-

 • In der finiten Form stehen diese Präfixe getrennt vom Verb, meist am Ende des Satzes.
 • Ekler fiilden ayrı ve genellikle cümlenin sonunda bulunurlar.

Beispiel:Örnek:

aussehen=görünmek   Sie sehen sehr müde aus. Çok  yorgun  görünüyorsunuz.

aufmachen = açmak Der Schüler hat das Fenster aufgemacht. Öğrenci pencereyi açtı.

 

Trennbar oder nicht trennbar Hem ayrılan ,hem de ayrılmayan Fiiler

durch-, hinter-, über-, um-, unter-über-voll-wider-wieder

Önek ayrıldığında vurgu önek üzerinde,ayrılmadığında ise fiil üzerinde olur.

Beispiel:Örnek

umschauen – bakınmak         Eer schaut sich um. O ,çevresine bakınıyor.

umarmen – kucaklama    Sie umarmt ihn. O ,onu  kucaklıyor.

Reflexive Verben-Dönüşlü Fiiller

Dönüşlü fiiller kişilere göre çekilirken „sich „ dönüşlü adılı özneye göre değişir.

Reflexivpronomen

Personal-
pronomen

Reflexivpronomen

Akkusativ

Dativ

ich

mich

mir

du

dich

dir

er/sie/es

sich

sich

wir

uns

uns

ihr

euch

euch

Sie/sie

sich

sich

Tipik Dönüşlü Fiiller

 • sich beeilen - acele etmek
 • sich freuen  - sevinmek
 • sich erholen - dinlenmek
 • sich bewerben – müracat etmek
 • sich schämen  - utanmak
 • sich erkälten - üşütmek
 • sich auskennen – tanımak,bilmek
 • sich entschließen – karar vermek
 • sich gedulden - sabretmek
 • sich sehnen nach-bir şeyin özlemini çekmek
 • sich verirren- şaşırmak,yanılmak
 • sich trauen- güvenmek

 

Modalverben –Tarz Fiiller(Kip Belirteci Yardımcı
Fiiller )

Esas fiillerin bildirdigi yargıları,istek,olanak,zorunluluk gibi farklı tarzlarda belirten fiillere denir.

Modal fiille ile kurulan bir cümlede esas fiil her zaman cümlenin en sonunda mastar halde bulunur . Modal fiil ise yüklem olarak özneye göre çekimlenir .

Esas fiil olarak: Wir wollen immer dein Glück. Biz hep senin mutluluğunu isteriz.

Yardımcı fiil olarak: Man darf hier nicht rauchen.Burada sigara içilmez.

1. müssen ( zorunda olmak )          Notwendigkeit  (Zorunluluk, Gereklilik belirtir.)

   Ich muss für Deutsch arbeiten.  


2. dürfen ( izinli olmak )              Erlaubnis  ( İzin)  Verbot  ( Yasak )
      Er darf in die Schule kommen .      Sie darf nicht Auto fahren .

           
3. können ( -ebilmek / -abilmek )    Möglichkeit  ( imkan )  Fähigkeit ( Yetenek )
      Wir können heute nach İstanbul fliegen .        Ich kann Gitarre spielen.

4. wollen ( istemek )                   Wille / Absicht  ( Arzu / niyet )
  

   Ich will meine Aufgabe machen .        Ich will im Sommer eine Reise machen.
                             
5. sollen ( gerekmek )                 Auftrag / Rat  ( Görev / Tavsiye )
       Ali soll Deutsch lernen .                   Du sollst viel arbeiten.

       
6. mögen ( sevmek )                   Vorliebe ( Tercih )  Abneigung ( Antipati, isteksizlik )

    Ich mag Kaffee.                           Ich mag Kaffee nicht.

 7. möchten ( istemek )   

     Ich möchte jetzt Tee trinken.        Möchtet ihr nach Hause gehen ?

 

Was möchten Sie trinken? Ne içmek istersiniz?

müssen:yapmak zorunda olmak,yapmaya mecbur olmak,yapması gerekmek

können:yapabilmek,edebilmek,muktedir olmak

dürfen:yapmaya izinli olmak,edebilmek,cesaret etmek

sollen:yapması istenilmek,gerekmek,icap etmek

wollen:istemek,arzu etmek,niyetinde olmak,muhtaç olmaktalep etmek

mögen:istemek,sevmek,beğenmek,eğilim duymak,yapmaktan hoşlanmak,arzu etmek,olası olmak

 

müssen

können

dürfen

sollen

wollen

mögen*

möchten**

 

Präsens-şimdiki zaman

 

ich 

muss

kann

darf

soll

will

mag

möchte

du 

musst

kannst

darfst

sollst

willst

magst

möchtest

er 

muss

kann

darf

soll

will

mag

möchte

wir 

müssen

können

dürfen

sollen

wollen

mögen

möchten

ihr 

müsst

könnt

dürft

sollt

wollt

mögt

möchtet

sie 

müssen

können

dürfen

sollen

wollen

mögen

möchten

Präteritum

 

ich 

musste

konnte

durfte

sollte

wollte

mochte

wollte

du 

musstest

konntest

durftest

solltest

wolltest

mochtest

wolltest

er 

musste

konnte

durfte

sollte

wollte

mochte

wollte

wir 

mussten

konnten

durften

sollten

wollten

mochten

wollten

ihr 

musstet

konntet

durftet

solltet

wolltet

mochtet

wolltet

sie 

mussten

konnten

durften

sollten

wollten

mochten

wollten

Partizip II

 

 

gemusst

gedurft

gedurft

gesollt

gewollt

gemocht

gewollt

Konjunktiv II

 

 

müsste

dürfte

dürfte

sollte

wollte

möchte

 

 

Almanca Düzensiz Fiiller (Unregelmassige Verben)
Stammform Infinitiv, Stammform Pr4teritum, Stammform
Perfekt..

1. STAMMFORM
INFINITIV
(wir, sie, Sie)

2. STAMMFORM
PRÄTERİTUM
(er, sie, es)

3. STAMMFORM
PERFEKT
(er, sie,es)

backen

backte

hat gebacken

befehlen

befahl

hat befohlen

beginnen

begann

hat begonnen

beißen

biß

hat gebissen

bergen

barg

hat geborgen

bersten

barst

ist geborsten

betrügen

betrog

hat betrogen

bewegen

bewog

hat bewogen

biegen

bog

hat gebogen

bieten

bot

hat geboten

binden

band

hat gebunden

bitten

bat

hat gebeten

blasen

blies

hat geblasen

bleiben

blieb

ist geblieben

bleichen

blich

ist geblichen

braten

briet

hat gebraten

brechen

brach

hat gebrochen

brennen

brannte

hat gebrannt

bringen

brachte

hat gebracht

denken

dachte

hat gedacht

dreschen

drosch

hat gedroschen

dringen

drang

ist gedrungen

dürfen

durfte

hat gedurft

empfangen

empfing

hat empfangen

empfehlen

empfahl

hat empfohlen

empfinden

empfand

hat empfunden

erlesen

erlas

hat erlesen

erklimmen

erklomm

hat erklommen

erschrecken

erschrack

ist erschrocken

essen

hat gegessen

fahren

fuhr

ist gefahren

fallen

fiel

ist gefallen

fangen

fing

hat gefangen

fechten

focht

hat gefochten

finden

fand

hat gefunden

flechten

flocht

hat geflochten

fliegen

flog

ist geflogen

fliehen

floh

ist geflohen

fließen

floß

ist geflossen

fressen

fraß

hat gefressen

frieren

fror

hat gefroren

gären

gor

hat/ist gegoren

gebären

gebar

hat geboren

geben

gab

hat gegeben

gedeihen

gedieh

ist gediehen

gehen

ging

ist gegangen

gelingen

gelang

ist gelungen

gelten

galt

hat gegolten

genesen

genas

ist genesen

genießen

genoß

hat genossen

geschehen

geschah

ist geschehen

gewinnen

gewann

hat gewonnen

gießen

goß

hat gegossen

gleichen

glich

hat geglichen

gleiten

glitt

ist geglitten

glimmen

glomm

hat geglommen

graben

grub

hat gegraben

greifen

griff

hat gegriffen

halten

hielt

hat gehalten

hängen

hing

hat gehangen

heben

hob

hat gehoben

heißen

hieß

hat geheißen

helfen

half

hat geholfen

kennen

kannte

hat gekannt

klingen

klang

hat geklungen

kneifen

kniff

hat gekniffen

kommen

kam

ist gekommen

können

konnte

hat gekonnt

kriechen

kroch

ist gekrochen

laden

lud

hat geladen

lassen

ließ

hat gelassen

laufen

lief

ist gelaufen

leiden

litt

hat gelitten

leihen

lieh

hat geliehen

lesen

las

hat gelesen

liegen

lag

hat gelegen

lügen

log

hat gelogen

mahlen

mahlte

hat gemahlen

meiden

mied

hat gemieden

melken

melkte

hat gemolken

messen

maß

hat gemessen

mißlingen

mißlang

ist mißlungen

mögen

mochte

hat gemocht

müssen

mußte

hat gemußt

nehmen

nahm

hat genommen

nennen

nannte

hat genannt

pfeifen

pfiff

hat gepfiffen

preisen

pries

hat gepriesen

quellen

quoll

ist gequollen

raten

riet

hat geraten

reiben

rieb

hat gerieben

reißen

riß

hat gerissen

reiten

ritt

ist geritten

rennen

rannte

ist gerannt

riechen

roch

hat gerochen

ringen

rang

hat gerungen

rinnen

rann

ist geronnen

rufen

rief

hat gerufen

saufen

soff

hat gesoffen

saugen

sog

hat gesogen

schaffen

schuf

hat geschaffen

schallen

scholl

hat geschallt

scheiden

schied

ist geschieden

scheinen

schien

hat geschienen

scheißen

schiß

hat geschißen

schelten

schalt

hat gescholten

scheren

schor

hat geschoren

schieben

schob

hat geschoben

schießen

schoß

hat geschossen

schlafen

schlief

hat geschlafen

schlagen

schlug

hat geschlagen

schleichen

schlich

ist geschlichen

schleifen

schliff

hat geschliffen

schließen

schloß

hat geschlossen

schlingen

schlang

hat geschlungen

schmeißen

schmiß

hat geschmissen

schmelzen

schmolz

ist geschmolzen

schnauben

schnob

hat geschnoben

schneiden

schnitt

hat geschnitten

schreiben

schrieb

hat geschrieben

schreien

schrie

hat geschrie(e)n

schreiten

schritt

ist geschritten

schweigen

schwieg

hat geschwiegen

schwellen

schwoll

ist geschwollen

schwimmen

schwamm

ist geschwommen

schwinden

schwand

ist geschwunden

schwingen

schwang

ist geschwungen

schwören

schwor

hat geschworen

sehen

sah

hat gesehen

senden

sandte

hat gesandt

singen

sang

hat gesungen

sinken

sank

ist gesunken

sinnen

sann

hat gesonnen

sitzen

saß

hat gesessen

sollen

sollte

hat gesollt

speien

spie

hat gespie(e)n

spinnen

spann

hat gesponnen

sprechen

sprach

hat gesprochen

sprießen

sproß

ist gesprossen

springen

sprang

ist gesprungen

stichen

stach

hat gestochen

stehen

stand

hat gestanden

stehlen

stahl

hat gestohlen

steigen

stieg

ist gestiegen

sterben

starb

ist gestorben

stinken

stank

hat gestunken

stoßen

stieß

hat gestoßen

streichen

strich

hat gestrichen

streiten

stritt

hat gestritten

tragen

trug

hat getragen

treffen

traf

hat getroffen

treiben

trieb

hat getrieben

treten

trat

hat getreten

triefen

troff

hat getroffen

trinken

trank

hat getrunken

trügen

trog

hat getrogen

tun

tat

hat getan

verbieten

verbot

hat verboten

verbleichen

verblich

ist verblichen

verderben

verdarb

hat verdorben

verdrießen

verdroß

hat verdrossen

vergessen

vergaß

hat vergessen

verlieren

verlor

hat verloren

verzeihen

verzieh

hat verziehen

wachsen

wuchs

ist gewachsen

wägen

wog

hat gewogen

waschen

wusch

hat gewaschen

weben

wob

hat gewoben

weichen

wich

ist gewichen

weisen

wies

hat gewiesen

wenden

wandte

hat gewandt

werben

warb

hat geworben

werfen

warf

hat geworfen

wiegen

wog

hat gewogen

winden

wand

hat gewunden

wissen

wußte

hat gewußt

wollen

wollte

hat gewollt

zeihen

zieh

hat geziehen

ziehen

zog

hat gezogen

zwingen

zwang

hat gezwungen