• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Sıfatların derecelendirilmesi

Sıfatların Derecelendirilmesi-Steigerung der Adjektive

Sıfatlar Almancada sahip oldukları özelliklerin,ifade ettikleri niteliklerin derecelendirilmesi bakımından Positiv, Komparativ, Superlativ  şeklinde yapılır.


Positiv: Sıfatın 1. Derecesidir  sıfatın normal  yani yalın halidir.

Örnek: jung (genç)    stark (güçlü/kuvvetli)

Komperativ: Sıfatın 2. Derece üstünlük durumudur.Daha üstünlük derecesidir .Bu dereceyi yapmak için  sıfatın  sonuna –er takısı eklenir. Bazı sıfatların içindeki sesli harflerden a,o,u üzerine nakta alarak umalut ä,ö,ü  harfleriyle değiştirilir.

Örnek:  schön (güzel)       schöner (daha güzel)

            billig (ucuz)          billiger  (daha ucuz)

            stark (kuvvetli)       stärker (daha kuvvetli)

NOT:Sonu –el ve –er ile biten sıfatlarda ise son hecedeki “e” sesi atılır.

Örnek:   teuer (pahalı)      teurer (daha pahalı)

            Dunkel (karanlık)     dunkler (daha karanlık)

 

Superlativ: Sıfatın 3. Derece üstünlük halidir. Sıfatın en üstünlük derecesidir.Sıfat sonuna eklenen –st, -est ekleri ile yapılır. Sıfatın sonuna hangi ekin geleceği,sıfatın hece sayısına bağlıdır.Tek heceli ve sonları genellikle vurgulu okunan ve de –d,-s,-sch,-sk,-ß ,-t,-x,-los ve –haft la biten sıfatların sonuna –est eki getirilir.

Superlativ sıfatlar cümle içinde tek başına kullanılacaksa sıfat şu şekilde olur([am SIFAT+sten veya [am SIFAT+esten)

Örnek:  bekannt  (tanınmış/ünlü)      bekantest (en ünlü)

NOT:Komparativ de olduğu gibi bazı sıfatların içindeki sesli harflerden a,o,u üzerine nakta alarak umalut ä,ö,ü  harfleriyle değiştirilir.

Örnek: alt (yaşlı)      ältest  (en yaşlı)

            Warm (sıcak)  wärmst  (en sıcak)

NOT: En üstünlük derecesi cümle içerisinde tek başına kullanıldığı takdirde önüne an ile dem tanım edatının kısa hali “am” sözcüğü ile sonuna “-en” takısı gelir.Ya da yalın haline am……  SIFAT“sten” getirilir.

Örnek:     schön (güzel)       am schönsten (en güzeli)

                Billig (ucuz)          am billigsten  (en ucuzu)

 

 

Kurala Uymayan Sıfatlar

Bazı çok kullanılan sıfatların derecelendirilmeleri bu kurallara uymazlar ve kendilerini özgü şekilleri vardır.

ÖRNEK:       gut   - besser  - am besten          iyi – daha iyi – en iyi

                    hoch – höher – am höchsten        yüksek –daha yüksek – en yüksek

                    wenig – minder- am mindesten   az –daha az  - en az(asgari)

                    viel – mehr – am meisten             çok – daha çok – en çok(fazla)

 

Almanca Sıfat Karşılaştırmaları

 

1-Positiv Eşitlik karşılaştırması  : Karşılaştırılan iki nesne veya kişinin özellikleri aynı ise kullanılır. Bu durumda so ….. wie   ….. kadar kalıbını kullanırız.

Örnek: So klein  wie  …..kadar küçük

            So hoch wie   ….. kadar yüksek

Uli ist so groß wie Ali.  Uli Ali kadar büyüktür.

genau so  aynen

doppelt so  iki misli

2-Komperativ  Daha Üstünlük karşılaştırması  : Karşılaştırılan taraflardan biri diğerinden üstünse kullanılır. Sıfata” –er “ eklenerek “ als “ sözcüğü ile birlikte kullanılır.

Örnek:  Komparativ  als

kleiner als    …den daha küçük

teurer als  …den daha pahalı

Ali ist fleißiger als Veli.  Ali Veli’den daha çalışkandır.

Ich laufe schneller als du. Ben senden daha hızlı koşuyorum.

 

3-Superlativ En Üstünlük Karşılaştırması  : Karşılaştırılan cisim ve ya şahıslardan  birinin üstünlüğü diğerinden çok daha fazlaysa kullanılır. Yukarda bahsettiğimiz şekilde eğer sıfat bir kelimeyi tamamlıyorsa –st veya –est eki ile tek başına kullanılıyorsa am SIFATsten şeklinde yapılır.

Örnek: Dieser Fußballer ist am besten. Bu futbolcu en iyisidir.

            Das ist die älteste Moschee in İstanbul. Bu İstanbul’un en eski camisidir.

            Mehmet ist klügste von allen Schülern.Mehmet öğrencilerden en akıllısıdır.

POSİTİV -----

KOMPARATİV -er

SUPERLATİV  am    ...-sten

gut (iyi)

besser (dahaiyi)

am besten (eniyisi)

viel (çok)

mehr (dahaçok)

am meisten (ençok)

gern (severek)

lieber (daha çokseverek)

am liebsten (ençokseverek)

schön (güzel)

schöner (dahagüzel)

am schönsten (engüzel)

hübsch 

hübscher 

am hübschsten 

hässlich (çirkin)

hässlicher (dahaçirkin)

am hässlichsten (ençirkin)

kurz (kısa)

kürzer (dahakısa)

am kürzesten (enkısa)

lang (uzun)

länger (dahauzun)

am längsten (enuzun)

süss (tatlı)

süsser (dahatatlı)

am süssten (entatlı)

stark (güçlü)

stärker (dahagüçlü)

am stärksten (engüçlü)

gross (büyük)

grösser (dahabüyük)

amgrössten (en büyük)

klein (küçük)

kleiner (dahaküçük)

amkleinsten (enküçük)

kalt (soğuk)

kälter (dahasoğuk)

amkältesten (ensoğuk)

Warm (sıcak)

wärmer (dahasıcak)

amwärmsten (ensıcak)

teuer (pahalı)

teurer (dahapahalı)

amteuersten (enpahalı)

klug (akıllı)

Klüger (dahaakıllı)

amklügsten (enakıllı)

billig (ucuz)

billiger (dahaucuz)

ambilligsten (enucuz)

dunkel (karanlık-koyu)

dunkler (dahakoyu)

amdunklersten (enkoyu)

hoch (yüksek)

höher (dahayüksek)

amhöchsten (enyüksek)

arm (fakir)

ärmer (dahafakir)

amärmsten (enfakir)

jung (genç)

jünger (dahagenç)

amjüngsten (engenç)

weit (uzak)

weiter (dahauzak)

amweitesten (enuzak)

nah (yakın)

näher (dahayakın)

amnächsten (enyakın)

klein (küçük)

kleiner (dahaküçük)

amkleinsten (enküçük)

reich (zengin)

reicher (dahazengin)

amreichsten (enzengin)

fleissig (çalışkan)

fleissiger (dahaçalışkan)

amgfleissigsten (ençalışkan)

langsam (yavaş)

langsamer (dahayavaş)

amlangsamsten (enyavaş)

freundlich (dostane)

freundlicher (dahadostane)

amfreundlichsten (endostane)

scwach (halsiz)

schwacher (dahahalsiz)

amschwachsten (enhalsiz)

heiss (sıcak)

heisser (dahasıcak)

amheissesten (ensıcak)

schlecht (kötü,fena)

schlechter (dahakötü)

amschlechtesten (enkötü)

schmal (dar,ince)

schmaler (dahadar)

amschmalsten (endar)

kalt (soğuk)

kälter (dahasoğuk)

amkältesten (ensoğuk)

breit (geniş)

breiter (dahageniş)

ambreitesten (engeniş)

frisch (taze)

frischer (dahataze)

amfrischesten (entaze)

dumm (aptal,budala)

dümmer (dahaaptal)

amdümmsten (enaptal)

teuer (pahalı)

teurer (dahapahalı)

amteuersten (enpahalı)

hell (aydınlık)

heller (dahaaydınlık)

amhellsten (enaydınlık)

blank (parlak)

blanker (dahaparlak)

amblanksten (enparlak)

brav (terbiyeli)

braver (dahaterbiyeli)

ambravsten (enterbiyeli)

froh(neşeli,memnun)

froher (dahaneşeli)

amfrohsten (en neşeli)


Yorumlar - Yorum Yaz