• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Dilbilgisi Sözlüğü

Abbreviation kısaltma
Abessiv yokluk durumu
abgeleiteter Satz türemis tümce

abhängig bağımlı
Abhängigkeitsgrammatik
bagımsal dilbilgisi
abkürzendes Nennen kısaltma

Abkürzung
kısaltma
Ablativ cıkma durumu
Ablaut ünlü almasması

Ableitung
türetme
abrupt
süreksiz
abstraktes Nomen soyut ad
abstraktes Substantiv soyut ad
Abstraktion soyutlama
Abstufung almasma
Abwandlung eylem cekimi
Abweichung sapma

Addition
ekleme
Adessivus yakınlık durumu
Adjektiv sıfat
Adjektivierung sıfatlasma
Adjektivierungsaffix sıfatlastırıcı
Adjunktion ekleme
Adjunktion katma
Adressant gönderen
Adverb belirtec
Adverb der Art und Weise niteleme belirteci
Adverb der Zeit zaman belirteci
Adverbialisierungssuffix belirtecletirici

Adverbium
belirtec
Adverbsuffix belirtecleştirici
Affirmation olumluluk
affirmativer Satz olumlu tümce
Affix ek
Akkusativ belirtme durumu
Aktant eyleyen
Aktiv etken catı
Aktivum etken catı
Aktualisierung gerceklesme

Akzent
vurgu
Akzeptabilität gecerlilik
Algorithma islem
Allegorie yerine
allgemeine Sprachwissenschaft genel dilbilim
allgemeine Grammatik genel dilbilgisi
Alliteration ses yinelemesi
Alphabet alfabe
Analogie örnekseme

Analyse
cözümleme
Angabe tümleyen
Anlaut önses
Anomal aykırı
antonym karsıtanlamlı
Antwort yanıt
Anzeichen belirti
Argot argo
Artikel tanımlık, tanim edati
Artikulation eklemleme
artikuliert eklemli
Aspekt görünüs

Assimilation
benzesim
Attribut belirtme sifati
Ausdruck anlatım
Ausdruck deyim
Ausgang gevseme

Ausgangssprache
kaynak dil
Ausruf ünlem
Ausrufesatz ünlem cümlesi
Aussage sözce

Aussagesatz
ifade cümlesi
Ausrufesatz ünlem tümcesi
Aussprache söyleyis
,telafuz
Auswahl
secme


Bedeutung, Sinn anlam
Bedeutungsbeschränkung anlam daralması 
Bedeutungserweiterung anlam genislemesi
bedeutungsgleich esanlamlı
Bedeutungsverbreitung anlam genislemesi
Bedeutungsverengerung anlam daralması
Bedeutungsverschiebung anlam kayması
Bedeutungswandel anlam değisimi
Bedeutungswechsel anlam değisimi
bedingt werden kosullanma
Befehlssatz buyrum tümcesi
Begrenzung sınırlandırma
Begriff kavram
Begriffsfeld kavramsal alan
Begriffsschrift kavramsal yazı
belebtes Genus canlı
Benennung adlandırma
Beschreibung
betimleme
bestimmt belgili
bestimmte Vergangenheit belirli gecmiş zaman
Bestimmungsbeiwort belirtme sıfatı
Bestimmungswort tamlayan
Betonung vurgu
Bestimmungswort belirtme sıfatı
Bestimmte Artikel belirli tanim edati
Bildungselement yapım eki
Bilingualismus ikidillilik
Bindewort baglac
breiter Vokal genis ünlü
Dativ bulunma durumu
dauernd sürekli
defektiv eksikli
definit belirli
Definition tanım
deiktischer Ausdruck gösterici

deklarativer Satz
bildirme tümcesi
Deklination ad cekimi
Demonstrativadjektiv gösterine sıfatı
Demonstrativadverb gösterme belirteci
Demonstrativpronomen gösterme adılı
Denominal addan türeme bicim
Denominativum addan türeme bicim

Denotation düzanlam
Determinat belirlenen, tamlanan
Deverbal eylemden türeme bicim
Dialekt lehce
Differenz fark
Diglossie ikidillilik
Diphthong ikili ünlü
Diphthongierung ikili ünlülesme
direkte Rede dolaysız anlatım
direktes Objekt dolaysız tümlec
Dissimilation ayrısım

Doppelform
esil
Doppelgliederung cift eklemleme
Druckakzent vurgu
Drucksilbe vurgulu hece
dunkel pesEigenname özel ad
Eigenschaftswort sıfat

einfacher Satz yalın tümce
einfaches Tempus yalın zaman
einfaches Wort yalın sözcük
Empfindungswort ünlem
Endung
cekim eki
Endung bitim

Ergänzung
tümlec
Fachausdrücke terim
Faktitiv ettirgen catı
Faktitivum ettirgen eylem
Femininum disil (ad )
feminin disil (sıf.)
Fragefürwort soru adılı
Fragewort soru sıfatı
Fragepartikel soru eki
Fragepronomen soru adılı
Fragesatz soru tümcesi
Futur gelecek zaman
Futur II gelecekte bitmis zaman
Fürwort Bkz. Pronomen

Gattungsname
cins adı
Gaunersprache argo

Gegenstandswort
ad
Gegenwart
simdiki zaman
Genitiv tamlama durumu
Genus cins
Genus catı
Gerundium ulac
geschriebene Sprache yazı dili
gesprochene Sprache konusulan dil
Grammatik dilbilgisi
grammatisch dilbilgisel

Gemischte Deklination
karisik cekim
Hauptsatz temel tümce
Hilfsverb yardımcı eylem
Imperativ emir kipi
Indirekte Rede dolayli anlatim
Indikativ bildirme kipi
Infinitiv eylemlik, fiilin mastar hali

Inhalt
icerik
Intensitätsbetonung vurgu
Interjektion ünlem

Interpunktion
noktalama
Interrogativadverb
soru belirteci
indirekte Rede dolaylı anlatım
indirektes Objekt dolaylı tümlec
intransitiv gecissiz
Junktion baglama


Kardinalzahlen temel sayilar
Kasus durum
Kausaladverbien neden gösteren zarflar
Kausativ ettirgen catı
Kausätivum ettirgen eylem
Kernsatz cekirdek tümce
Kindersprache cocuk dili
Klammerdarstellung ayraclama

Komitativus birliktelik durumu
Komparativ sifatta orta üstünlük derecesi
Konjugation eylem cekimi
Konjunktion baglac
Konjunktiv
isteme kipi
konkretes Substantiv somut ad
Konnotation yananlam

Konsonant
ünsüz
Kultursprache uygarlık dili
künstliche Sprache yapay dil
lebende Sprache yasayan dil
Lexikon sözlük

Lexikologie
sözlükbilim
Linguistik
dilbilim
linguistisch dilbilimsel
Literatursprache yazın dili
Lokaladverb yer belirteci
Lokalsprache agız
Lokativ kalma durumu
maschinelle (Sprach—) Übersetzung bilgisayar cevirisi
maskulin eril

Maskulinum
eril
mehrdeutig
cokanlamlı
Mehrdeutigkeit
cokanlamlılık
Modaladverb niteleme belirteci
Modus kip
Morphem bicimbirim
Morphologie bicimbilim
Mundart agız

Muttersprache
anadili
Nachricht
bildiri
Nachstellung
ilgec
Namenkunde
adbilim
natürliche Sprache
doğal dil
Nebenbedeutung yananlam

Nebenordnende Konjunktionen
düzenleme baglaclari
Nebensatz yantümce
Nebensätze des Grundes neden bildiren yan cümleler
Nebensätze der Absicht niyet, amac bildiren yan cümleler
Nebensätze der Art und Weise hal bildiren yan cümleler
Nebensätze der Zeit zaman bildiren yan cümleler
Negation olumsuzluk

negativer Satz
olumsuz tümce
Neutrum yansız, cinsiytsiz (ad)
Nomen ad
Nominalisierung adlasma

Nominalsatz
ad tümcesi
Nominativ yalın durum
Numerale sayı adı
Objekt tümlec
Objekt nesne

offizielle Sprache resmi dil
Optativ istek kipi
Ordinalzahlen derece gösteren sifatlar
Ortsadverb yer belirteci
Partikel ilgec
Partizip ortac
Passiv edilgen catı
Passiv edilgen eylem
Perfekt belirli gecmis zaman
Person kisi
Personalpronomen kisi adılı
Phonetik sesbilgisi
Plural cogul
Plusquamperfekt dolayli gecmis zamanin hikayesi
Position yer
Positiv
sifatta dogal derece


Possessivsuffix iyelik eki
Prädikat yüklem
Possesivpronomen iyelik zamirleri
Präposition ilgec
Präsens simdiki zaman
Präteritum simdiki zamanin hikayesi
Pronomen adıl, zamir
Pronominalisierung adıllas(tır)ma
Proposition önerme

Rechtschreibung
yazım
Rede
söz
Redensart
deyim
Regelmäsige Verben
düzenli fiiller
Reflexiv dönüslü catı
reflexives Verb dönüslü eylem
Reflexivpronomen dönüslü adıl
regelmässig kurallı

Relativpronomen
ilgi adılı
Relativsätze ilgi cümlecikleri
reziprokes Verb istes eylem
Rhetorik sözbilim
rückbezügliches Fürwort dönüslü adıl
Sammelnamen topluluk isimleri
Satz tümce
Satzanalyse dilbilgisel çözümleme
Satzaussage yüklem
Satzgegenstand özne

Satzglied
önerme
Schrift yazı
Schache Deklination zayif cekim
Semantik anlambilim

semantisch
anlambilimsel
Silbe
hece
Singular tekil (ad)
Sinn anlam
Sondersprache agız
Sondersprache özel dil
Sprachgebrauch kullanım

Stamm
gövde
Stammwort
köken
Starke Deklination kuvvetli cekim
Subjekt özne

Suffix des Kasus
takı
Superlativ sifatta en üstünlük derecesi
Synonymie eşanlamlılık

Syntax
sözdizim
Tempus
zaman
transitiv
gecisli
Umgangssprache gündelik dil
unabhängiger Satz bagımsız tümce
unbestimmt belgisiz

unbestimmt
belirsiz
unbestimmte Vergangenheit
belirsiz gecmis zaman
unbestimmten Zahladjektive belirsiz sayi sifatlari
unbestimmtes Adjektiv belgisiz sıfat
Übersetzung ceviri
Verb eylem
verbaler Satz eylem tümcesi
Verbalstamm eylem gövdesi
Verbalwurzel eylem kökü
Verneinung olumsuzluk

Vollverben
tam fiiller
Vorwort ilgec, edat
Wort sözcük
Wortart sözcük türü
Wortbildung sözcük yapımı
Wortschatz sözcük dagarcıgı
Zahladjektive sayi sifatlari
Zusammengesetze Substantive birlesik isimler